Ownice C970

mariodantas

Mario DANTAS
xin chào

Bất cứ ai ở đây có bất kỳ thông tin nào về nền tảng Ownice K7 C970 TS10?

Tôi muốn root đơn vị của mình nhưng tôi không dám sử dụng phương pháp được sử dụng để root K6 C960 TS9

Tôi sẽ rất biết ơn nếu ai đó có thể giúp tôi

Xin lỗi vì bản dịch tiếng việt của tôi
 
Top