Missing Feature Request - Yêu cầu tính năng thiếu

liamstears

Trung úy
One of the biggest things missing from the head unit is the ability to remap CANBUS keys

Please add the option to remap CANBUS keys

Being able to change CANBUS keys will make my unit much better

Google Translate:

Một trong những điều lớn nhất còn thiếu từ bộ phận đầu là khả năng sắp xếp lại các phím CANBUS

Vui lòng thêm tùy chọn để ánh xạ lại các phím CANBUS

Có thể thay đổi các khóa CANBUS sẽ giúp đơn vị của tôi tốt hơn nhiều
 
Top