Thêm morelocal trực tiếp vào setting

ngochoangimsat

Administrator
- Chép file morelocal này vào /system/app rồi set quyền 644 http://www.fshare.vn/file/TQRX2FT57T/
- Xả file setting ra vào đường dẫn res/xml/language_settings.xml
- Với android 2x thay thế

Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/phone_language" android:key="phone_language"><intent android:targetPackage="com.android.settings" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="com.android.settings.LocalePicker" />
</PreferenceScreen>
thành

Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/phone_language" android:key="phone_language"><intent android:targetPackage="com.wowapp.localemore" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="com.wowapp.localemore.AdActivity" /></PreferenceScreen>
- Với android 4x thay thế
Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/phone_language" android:key="phone_language" android:fragment="com.android.settings.LocalePicker" />
thành
Mã:
<PreferenceScreen android:title="@string/phone_language" android:key="phone_language"><intent android:targetPackage="com.wowapp.localemore" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="com.wowapp.localemore.AdActivity" /></PreferenceScreen>
 
Top