Kích hoạt chức năng adb wifi cho đầu MTCE PX5

ngochoangimsat

Administrator
1. Gõ lệnh từ màn hình terminal
Mã:
setprop persist.adb.tcp.port 5555
setprop sys.rkadb.root 1
reboot
adb connect <IP-адрес ГУ>[:port]
adb root
adb connect <IP-адрес ГУ>[:port]
adb shell
2. Thiết lập sẵn vào trong /system/build.prop
Mã:
persist.adb.tcp.port=5555
sys.rkadb.root=1
 
Sửa lần cuối:
Top