Hướng dẫn root đầu android PX, PX5 android 6

ngochoangimsat

Administrator
Cách root 1:
Bước 1: Trên đầu cài phần mềm Terminal emulator
Bước 2: Mở phần mềm Terminal emulator gõ các dòng lệnh sau:
Mã:
setprop persist.adb.tcp.port 5555
setprop sys.rkadb.root 1
Bước 3: Trên máy tính, tải về file zip "SuperSu" từ trang chính, giải nén su binary từ thư mục arm64 trpng file nén. Tạo một file text mới trên máy tính với tên "rooting.rc" có nội dung như sau:
Mã:
service rooting /system/bin/su --daemon
    class main
    priority 10
    user root
    oneshot
    seclabel u:object_r:system_file:s0
Bước 4: Từ máy tính mở command chạy lệnh sau:
Mã:
# adb connect "device_ip"
# adb root
# adb connect "device_ip"
# adb remount
# adb shell setenforce 0
# adb push su /system/xbin/su
# adb push su /system/bin/su
# adb shell chmod 06755 /system/bin/su
# adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
# adb shell /system/bin/su --install
# adb shell /system/bin/su --daemon&
# adb push rooting.rc /system/etc/init/rooting.rc
Bước 5: Cài SupperSU từ CH Play, mở ứng dụng SuperSU vừa cài và chọn "NO" khi ứng dụng hỏi có muốn cập nhật module không.
Khởi động lại đầu và tận hưởng!
 
Sửa lần cuối:
Top